Onderzoek

H²A onderzoekt. Onze samenleving is constant in ontwikkeling en ontwerpers worden uitgedaagd antwoorden te formuleren op grote maatschappelijke uitdagingen. We willen een duurzame en inclusieve samenleving, gezond ouder worden en we streven naar een circulaire economie. Deze grote maatschappelijke uitdagingen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze grijpen in veel gevallen in elkaar en vragen om een integrale benadering en samenhangende visie. Dat zorgt voor complexe ontwerpopgaven en vergt nieuwe manieren van denken en handelen die de traditionele denkkaders en disciplines overstijgen. H²A verkent nieuwe trends, methoden en concepten door er ontwerpend mee bezig te zijn. Door uiteenlopende alternatieven te analyseren worden modellen voor de toekomst getest. Dit ontwerpend onderzoek is een vorm van learning by doing waarin ontwerpen en onderzoeken elkaar ten dienste staan. Op deze manier bouwt H²A continue aan professionele kennis en ervaring.

Ruimtelijk Onderzoek: Follie

Door de eeuwen heen hebben architecten kleine bouwwerken gebruikt om te experimenteren. Ook H2A bouwt met regelmaat “hands on” follies om de mogelijkheden van de beperkte schaal en maat te testen. Deze bouwexperimenten vormen tevens een onderzoek naar ongebruikelijke toepassingen van materialen en details. Op deze manier wordt gezocht naar onverwachtse toepassingen die de standaard ontstijgen. Deze praktijkervaringen worden na een succesvolle test waar mogelijk ook toegepast binnen de ontwerpopdrachten van het bureau. Door deze experimenten en de daaruit voortvloeiende innovatieve toepassingen, kan H2A zich onderscheiden met verrassende en doordachte toepassingen van materiaal en detail.

Follie Museum Arnhem

Programmatisch onderzoek: Middle Up Down

De snelheid waarmee onze samenleving zich ontwikkelt staat op gespannen voet met de traagheid van Architectuur en Stedenbouw. Strak ingekaderd binnen plannen en procedures lijkt de top-down methode vast te lopen door een achterhaald instrumentarium. Het alternatief is een activistische bottum-up beweging met snelle interventies, maar daar ontbreekt vaak een visie voor de lange termijn. Door beide strategieën te combineren onderzoekt H²A in onderzoeksprojecten als DTO (Departement Tijdelijke Ordening) en Coehoorn Centraal nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling. Daarbij is er een spilfunctie weggelegd voor lokaal betrokken professionals die niet zozeer zijn te duiden als top-down of bottom-up. Zij nemen positie in het midden en zijn in staat om door hun netwerk en professionaliteit overheid, ondernemers, culturele instellingen en betrokken inwoners te verbinden. Wij noemen dit Middle Up Down (MUD).

Bartokpark Feestaardvarken

Parametrisch ontwerpen:

Bij parametrisch ontwerpen worden ontwerpintuïtie, ervaring en kennis gekoppeld aan voor de opgave relevante projectinformatie en randvoorwaarden. Deze data, vervat in het parametrisch model, versterkt het creatieve ontwerpproces door inzichtelijk te maken wat er binnen de gestelde randvoorwaarden mogelijk is. Hierdoor is het mogelijk om snel alternatieven te genereren, verschillende scenario’s te testen en prestaties inzichtelijk te maken. Dit werkt vele malen sneller en effectiever dan het handmatig schetsen van slechts een beperkt aantal mogelijkheden. Op basis van deze modellen kan worden gezocht naar de optimale oplossing. In de verdere planuitwerking is het vervolgens eenvoudig om relaties tussen ruimtes of afmetingen te wijzigen, aangezien het dynamisch model real time meebeweegt gedurende het proces.

Parametrisch ontwerp